برچسب گذاشته شده با : "احسان فاضلی"

تأتر«خیال بی خیال»

تأتر «خیال بی خیال» ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ : ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻓﺎﺿﻠﯽ بازیگران:امین زارع،آرام زنجانی،فرزاد قاسمی،معصومه ماندنی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺗﺌﺎﺗﺮﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﯽ ﻭ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻓﺠﺮ 1392 ﺍﺯ22 آذر ﻣﺎﻩ تا 7دیماه ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽ ﺭﻭد.به استثناء روزهای چهارم و پنجم دیماه.…