موضوعات : آموزشگاه

ثبت نام دوره تخصصی بازیگری آغاز شد

ثبت نام دوره تخصصی بازیگری آغاز شد

تلفن :  32330200

ثبت نام دوره جدید آغاز شد

ثبت نام دوره جدید آغاز شد

تلفن تماس : 32330200    –   09131023909

ثبت نام دوره جدید بازیگری در آموزشگاه شهرزاد

ثبت نام دوره جدید بازیگری در آموزشگاه شهرزاد

تلفن تماس : 32330200

دوره آموزش فشرده و کاربردی گریم و چهره پردازی

دوره آموزش فشرده و کاربردی گریم و چهره پردازی

تلفن تماس: 32330200  –  09131023909

ثبت نام دوره های جدید آغاز شد

ثبت نام دوره های جدید آغاز شد

تلفن :  32330200   –    09131023909

ثبت نام دوره های جدید آغاز شد

ثبت نام دوره های جدید آغاز شد

تلفن : 32330200 – 09131023909

بازیگر زندگی خود باشیم

بازیگر زندگی خود باشیم

دوره یک ماهه در آموزشگاه تئاتر شهرزاد تلفن تماس : 32330200   –   09131023909

دوره جدید کارگردانی تئاتر

دوره جدید کارگردانی تئاتر

تلفن تماس : 32330200   –    09131023909

ثبت نام در سال جدید

ثبت نام در سال جدید

تلفن تماس : 32330200  –  09131023909

کارگاه دو ماهه تخصصی بدن بازیگر – مهلت ثبت نام دوره دوم 10 فروردین 1396

کارگاه دو ماهه تخصصی بدن بازیگر – مهلت ثبت نام دوره دوم 10 فروردین 1396

تلفن های تماس : 32330200  –  09131023909   –  09359333245