موضوعات : بر صحنه

اجرا خوانی متفاوت « همه دزدها که دزد نیستند »

اجرا خوانی متفاوت « همه دزدها که دزد نیستند »

تمدید شد

من آنجا نیستم  –  آقای همسر خانم شوهر

من آنجا نیستم – آقای همسر خانم شوهر

خان بابا و قلمبه فضایی  –  نمایشنامه خوانی از چخوف

خان بابا و قلمبه فضایی – نمایشنامه خوانی از چخوف

چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر معلولین

چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر معلولین

عامو رحمت  –  نگار

عامو رحمت – نگار

بد خوابی  –  اسم من مژگانه اینجا خونه منه

بد خوابی – اسم من مژگانه اینجا خونه منه

نمایش ” نباید با غریبه ها ” کارگردان: سهیل شفیعی

نمایش ” نباید با غریبه ها ” کارگردان: سهیل شفیعی

24 تا 30 مهر ماه 1395 ساعت 19 مجتمع فرشچیان

نمایش ” نقل معبر سرخ ” کارگردان : مسعود نریمانی

نمایش ” نقل معبر سرخ ” کارگردان : مسعود نریمانی

10 الی 21 مهرماه 1395 ساعت 19:30 مجتمع فرشچیان