موضوعات : بر صحنه

نمایش های روی صحنه در اصفهان

نمایش های روی صحنه در اصفهان

نمایش های روی صحنه در اصفهان

نمایش های روی صحنه در اصفهان

کله پوک ها  –  قجرالجدید

کله پوک ها – قجرالجدید

کله پوک ها –  قجرالجدید

کله پوک ها – قجرالجدید

تتراکرومات – 54 سالگرد تولد خسرو مرادی – اوبوشاه

تتراکرومات – 54 سالگرد تولد خسرو مرادی – اوبوشاه

کمدی مضراتی –  بر پهنه دریا – قلی و ننه قلی

کمدی مضراتی – بر پهنه دریا – قلی و ننه قلی

خسرو و شیرین – شب پشت پنجره های خیس

خسرو و شیرین – شب پشت پنجره های خیس