نویسنده و کارگردان : ناصر کوشان


ناصر کوشان

فرزند عباس

متولد 1325naser

اصفهان

تحصیلات : لیسانس هنرهای دراماتیک

شروع فعالیت های هنری از سال1347

ازسال 1350 بمدت 30 سال تهیه کننده وکارگردان صداوسیمای ایران

درسال 1379چاپ  کتاب « تاریخ تئاتردراصفهان» به کوشش نشرآتروپات

سال 1380معرفی از طرف  مرکزهنرهای نمایشی ایران به عنوان پژوهشگربرگزیده

سال 1383 چاپ کتاب مجموعه نمایش نامه « روزبی کسی » به کوشش  نشر کتاب ایران

کتاب « رضاارحام صدر، حضوری بداهه ساز» در دست چاپ

ازسال 1370 تا 1382 مسئول واحد نمایش حوزه هنری

مدرس دانشگاه سوره اصفهان در سالهای اولیه

نویسندگی نمایشنامه های :

1- مردی درسایه

2-  پروانه

4- دعوتنامه

3- هوابه هوا

4- بازیهای ممنوع

5- تنها که میشم…

6-شبی ازشبهای زمستان

7- شب بارانی

8- چمدان

9- شام کوچولو

10- پاپری

11- آخر خط

12- زندگی خاموش

کارگردانی نمایش های اجرا شده پس از انقلاب:

رویای نیمه شب 1377

عکس یادگاری 1380

روزبی کسی 1383

پاپری 1394